“Semalt” ykjam saýtyň işleýşini gowulandyrmak üçin SEO maslahatyny paýlaşýar

Jübi telefonlary internete girmegiň esasy serişdesi hökmünde iş stollaryny ýuwaş-ýuwaşdan çalyşýar. Geçirilen gözlegler, 2017-nji ýyla çenli ykjam web elýeterliliginiň 36.54% -den geçendigini görkezýär. Telefonlar web sahypasynyň traffiginiň 4% -den gowragyny öz içine alýar. Mundan başga-da, Google web sahypalarynyň mobil sahypasynyň jogabynyň Google-yň "Mobilegeddon" 2017-nji ýyldaky täzelenmesinden soň reýtinge täsir etjekdigini habar berdi.

Öýjükli telefon brauzerleriniň köpüsi Java ýa-da web sahypasy gutapjyklary bilen gabat gelmezligi mümkin. Şeýlelik bilen, bu çäklendirmeler sebäpli ykjam tejribe täsirli bolmaz. Jübi telefonlarynyň ulanylyşyny internet marketologlary üçin esas hökmünde göz öňünde tutsak, akylly telefon ulanyjylaryny öz içine alýan belli bir ýer bar. Trafigiň bu bölegini almak isleýänler, telefonlara iş stolundan has çalt ýükleýän ykjam dostlukly web sahypalaryny döretmeli.

Semalt Digital Services” -iň hünärmeni Jeýson Adler ykjam saýtlaryň ösüşini gowulandyrmak boýunça aşakdaky maslahatlary maslahat berýär.

1. Jübi sahypasynyň integrasiýasy soňundan pikirlenmeli däldir

Jübi enjamlaryna jogap berýän web sahypasyny döretmek esasy maksat bolmaly. Bu iş, web ösüşi mümkin boldugyça köp ýagdaýy öz içine alyp başlan badyna başlamaly. Smartfondan gelýänleriň iş stolunyň kompýuterlerinden has köp bolmagy ähtimaldygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

2. simpleönekeý sahypany dizaýn ediň

Jübi web sahypaňyz, köp ykjam platformalarda we brauzerlerde hiç hili päsgelçiliksiz işlemeli. Plönekeýlik öwrülişigiň açarydyr. Sahypaňyzy ýüklän badyna girýänlere gözleýän mazmunyny tapmak ýeterlikdir. Howpsuzlygy ýokarlandyrmagy ýatdan çykarmaň. Kiber hüjümleriň köpüsi, bu ykjam saýtlarda bolup biljek ejiz adamlary nyşana alýar.

3. Üstünlikli mazmuny ýokarda goýuň

Jübi enjamynda aýlamak köplenç howlukmaç, esasanam haýal birikme tizliginde. Ulanyjynyň çagyryş amallaryny ýerine ýetirmek ýa-da degişli maglumatlary taşlamak üçin ýokarda duýgur maglumatlar ýerleşdirilip bilner. Pes ähmiýetli mazmundan başlamak, müşderilere öwürmegiň ýerine myhmanlary ýitirip biler.

4. Ulanyjylaryňyzdan pikirlerini soraň

Web sahypaňyzy ulanýan adamlar bilen yzygiderli aragatnaşyk gurmak gowy endikdir. Adamlar üçin döredilen web sahypasy, dürli pudaklarynda gowulaşmak üçin olaryň pikirlerine baglydyr.

5. Zolak giňligini optimizirläň

Bölünen zolakly tizlige çalt jogap bermek üçin döredijiler ykjam saýtlary optimizirlemeli. Jübi web sahypasy üçin elýeterli çeşmeler, sahypalary ýüklemek aňsatlygy üçin iň az ýer saklamalydyr. Customersadyňyzdan çykarmaň, müşderileriň köpüsi telefon ulgamyny gaty durnuksyz ykjam ulgam meýilnamasynda ulanýarlar.

6. Ösüşlere açyk boluň

Noldan gowy UI ýasamak kyn. Häzirki we täze aýratynlyklarda üznüksiz synag we gowulaşma gurşawyny döretmek döredijilikli. Yzygiderli gowulaşdyrmak, kemçilikleri düzetmek bilen bir hatarda web sahypasynyň jogabyny gowulaşdyryp biler.

Jübi sahypaňyzyň işleýşini optimizirlemek, web sahypasy düzülende göz öňünde tutulmaly möhüm faktor. Gowy ykjam saýt diňe bir reýtinge täsir etmän, müşderilere täsirli gezelenç tejribesini berýär, şonuň üçin öwrülişigi goldaýar. Aboveokardaky maslahatlara eýerip, smartfon ulanyjylary üçin ykjam dostlukly interfeýsi bolan täsirli web sahypasyny döretmek mümkin. Jübi sahypasynyň gowulaşmagy sahypanyň umumy işine oňyn täsir edýär we maksatlara ýetmäge kömek edip biler.